. ज्या संस्थानी डेमो फ्री मध्ये घेतला आहे, त्यांनी परीक्षा फी रु ५० प्रती विद्यार्थी अदा करावी.

  • 20-Nov-2021 10:19 AM

ज्या संस्थानी डेमो फ्री मध्ये घेतला आहे, त्यांनी परीक्षा फी रु ५० प्रती विद्यार्थी अदा करावी