महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर्व खात्यास राजपत्र पाठवून संगणक टंकलेखन कोर्स नोकरभरती साठी लागू

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सर्व खात्यास राजपत्र पाठवून संगणक टंकलेखन कोर्स नोकरभरती साठी लागू करणेबाबत