संगणक टंकलेखन मान्यता असणाऱ्या संस्थेस लघुलेखन नूतनीकरण देणेबाबत

संगणक टंकलेखन मान्यता असणाऱ्या संस्थेस लघुलेखन नूतनीकरण देणेबाबत  (मॅन्युअल मान्यता/ नुतनीकरणाची गरज नाही)
PDF सोबत जोडलेली आहे.