जानेवारी २०२० परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षेत २५ पेक्षा कमी विद्यार्थी प्रविष्ठ केलेल्या संस्थांची यादी

जानेवारी २०२० परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षेत २५ पेक्षा कमी विद्यार्थी प्रविष्ठ केलेल्या संस्थांची यादी