www.msceia.in व सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे बाबत

www.msceia.in व सराव परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे बाबत